Giá trị sổ sách (BVPS),P/B là gì?

Công thức tính giá trị sổ sách

BVPS = (Tổng tài sản – Tài sản vô hình – Nợ)/Số lượng cổ phiếu phát hành

Trong đó :

  • Tài sản vô hình (tài sản cố định vô hình) = Nguyên giá – Giá trị hao mòn lũy kế
  • Nợ (Nợ phải trả) = Nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn

Ý nghĩa của giá trị sổ sách (BVPS)

BVPS là yếu tố quan trọng để cấu thành nên chỉ số P/B được dùng để so sánh giá trị cổ phiếu trên thị trường với giá trị sổ sách của doanh nghiệp.

Các trường hợp so sánh P/B

Chỉ số P/B được nhiều nhà đầu tư sử dụng để so sánh giá trị thị trường với giá trị sổ sách của một cổ phiếu. Và có thể xảy ra những trường hợp sau:

  • P/B > 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường lớn hơn giá trị sổ sách.
  • P/B = 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường tương đương với giá trị sổ sách.
  • P/B < 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường thấp hơn giá trị sổ sách.

P/B cao thể thiện kỳ vọng vào cổ phiếu đang tốt, điều này chỉ ra rằng thị trường đang kỳ vọng về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai rất tốt. Vì thế các nhà đầu tư thường sẵn sàng chi trả tiền nhiều hơn cho giá trị ghi sổ của doanh nghiệp. Tuy nhiên cổ phiếu có thể đang định giá ở mức cao. P/B cao cũng có thể do doanh nghiệp sử dụng nợ vay nhiều, đây là điều chưa chắc tốt cho doanh nghiệp nhưng có thể đem lại nguồn vốn lớn hơn vào sản xuất kinh doanh.

Một hệ số thấp thì có nghĩa là cổ phiếu này đang được định giá thấp hoặc có thể doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

  • Nếu doanh nghiệp được định giá thấp thì thích hợp để mua và nắm giữ nếu doanh nghiệp có triển vọng tốt trong tương lai.
  • Nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn thì đây có thể không phải lúc để nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp.

Còn một trường hợp hệ số P/B thấp nữa là công ty sở hữu giá trị tài sản lớn hoặc có thể doanh nghiệp đang sử dụng ít nợ vay. Công ty đang có nền tảng tài chỉnh vững mạnh. Mặc dù vậy, có thể doanh nghiệp chưa tối đa hóa được nguồn vốn.

Leave a Reply