Chứng khoán sẽ bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt thì sẽ như thế nào?

Theo Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 18/03/2018. Chứng khoán sẽ bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau:

– Khi tổ chức niêm yết/ công ty quản lý quỹ/công ty đầu tư chứng khoán tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo;

– Trong trường hợp SGDCK xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát đặc biệt sẽ bị hạn chế về thời gian và/hoặc biên độ dao động giá. Thông thường là chỉ được giao dịch vào phiên chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Đối với chứng khoán niêm yết trên HNX, sẽ không có kiểm soát đặc biệt nhưng trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại khoản 1.5, 1.6 Điều 14 Quy chế niêm yết chứng khoán (Quyết định số 639/QĐ-SGDHN ngày 13 tháng 10 năm 2016) sẽ bị hạn chế về thời gian và/hoặc biên độ giao dịch, thông thường chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

Các trạng thái của chứng khoán gồm nhắc nhở vi phạm, cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng giao dịch

Trong trường hợp mắc phải các vi phạm, các chứng khoán sẽ bị dán nhãn để nhà đầu tư có thể cân nhắc đầu tư

Trên HOSE, trong trường hợp mắc phải các vi phạm, tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường hoặc các chứng khoán sẽ bị cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng giao dịch. Các trạng thái này được quy định theo Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Trên HNX, tổ chức niêm yết sẽ bị nhắc nhở theo vi phạm hoặc các chứng khoán sẽ bị cảnh báo, kiểm soát và tạm ngừng giao dịch theo các quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội.

Trên UPCoM, trong trường hợp vi phạm, chứng khoán đăng ký giao dịch sẽ có hai trạng thái đặc biệt là hạn chế giao dịch và tạm ngưng giao dịch theo Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội.

Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch trong các trường hợp

  • Giá, khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường;
  • Tổ chức niêm yết không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát hoặc/và tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát;
  • Thực hiện việc tách, gộp cổ phiếu; bị tách doanh nghiệp;
  • Trong trường hợp SGDCK xét thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

Leave a Reply