Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Cổ phiếu đáng chú ý ngày 04-01-2022. DCM, NTL