Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Cổ phiếu BDS giảm sàn hàng loạt, bài học rút ra, định giá NLG 2021