Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ POW – Triển vọng dài hạn từ nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4.