Home CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ Chứng khoán Mỹ toang có ảnh hưởng điến VNindex? Kế hoạch ứng phó như thế nào?