Home BLOG Xác định khung giá (range/sideway) như nhà đầu tư chuyên nghiệp.