Home NHẬN ĐỊNH Thị trường chứng khoán Mỹ – ^DJI, chuẩn bị rơi? Đồ thị ^DJI nói “Có”.