Home CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH MỘT SỐ KHÁI NIỆM ĐẶC THÙ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH (CKPS)